Lanu - Normale Ansicht

Poslání

"Vzdělávat, podporovat, chránit, vytvářet - společně pro přírodu a životní prostředí v Sasku“

Saská zemská nadace přírody a životního prostředí je partnerem pro ochranu přírody a environmentální výchovu s působností na celém území Saska. Považujeme se za nositele kompetencí, moderního poskytovatele služeb a vizionáře. K nadaci patří Akademie, Fond na ochranu přírody a Informační středisko národního parku Saské Švýcarsko.

Naše pověření

 • Zemská nadace sleduje výhradně a bezprostředně veřejně prospěšné účely.
 • Podporujeme ochranu, zachování a péči o přírodu a krajinu jako základ veškerého života a pochopení pro zájmy ochrany přírody a životního prostředí ve vědecké a vzdělávací sféře a mezi veřejností.
 • Aktivně se zasazujeme o udržitelný rozvoj ve Svobodném státě Sasko, a tak chráníme přírodní dědictví pro budoucí generace.

Naše cíle

 • Jako první kontaktní partner pro environmentální výchovu v Sasku přispíváme k udržitelnému rozvoji, který zohledňuje ekologická, ekonomická a sociální hlediska.
 • Dále rozvíjíme environmentální výchovu, ukazujeme nové perspektivy a zaměřujeme se na zvyšování pochopení pro zájmy ochrany přírody a životního prostředí.
 • Podporujeme rozvoj v souladu s přírodou a životním prostředím a poskytujeme pomoc při praktické ochranářské práci na místě.

Profil našich služeb

 • Naše vzdělávací nabídky zprostředkovávají nejnovější vědecké poznatky v oblasti přírody a životního prostředí s ohledem na jejich uplatnění v praxi. Učícím se osobám umožňujeme, aby své vědomosti předávaly dále, integrovaly je do svého životního stylu, vytvářely souvislosti a konečně přebíraly odpovědnost za přírodu a společnost.
 • Podporujeme partnery a pomáháme jim při realizaci projektů a vzdělávacích nabídek.
 • Poskytujeme servisní a koordinační služby v rámci sítí ekologické výchovy a Regionální agendy 21.
 • V praktické ochranářské práci podporujeme projekty v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu a pomáháme při práci s veřejností.
 • Získáváme ochranářsky významné lokality, abychom zachovali cenné přírodní prostředí a vytvářeli celistvé biotopy.
 • Vyvíjíme a implementujeme modelové projekty, které stimulují vlastní iniciativu.
 • Profil našich služeb doplňují výstavy, publikace, kampaně, akce a mobilní environmentální vzdělávání.

Naše hodnoty

 • Splňujeme vysoké kvalitativní nároky ve všech oblastech činnosti.
 • Pracujeme spolehlivě, flexibilně a kreativně a při spolupráci mezi zaměstnanci, zákazníky a partnery klademe důraz na důvěru, konstruktivitu a respekt.
 • Ve vlastní organizaci žijeme v souladu s vědeckými poznatky a principy udržitelnosti prosazujeme ve všech oblastech práce.
 • Svými nabídkami a službami se zaměřujeme na občany a návštěvníky Saska, na nositele rozhodnutí a multiplikátory z hospodářské, vědecké, vzdělávací, politické, mediální a kulturní sféry, na svazy a sdružení a na dobrovolníky činné v oblasti ochrany životního prostředí a přírody.
 • Zvláštní pozornost věnujeme dětem a mládeži jako tvůrcům budoucnosti.

Naše kompetence

 • Naše nabídky a služby jsou aktuální a perspektivní a jsou orientované na občany, financovatelné a v rámci možností bezbariérové.
 • Naše finanční prostředky jsou využívány efektivně.
 • Máme příkladný vliv na ochranu přírody a environmentální výchovu v Sasku a své obsahové zásady neustále přizpůsobujeme požadavkům udržitelného rozvoje.
 • Management kvality nám pomáhá při kritickém hodnocení našeho jednání.
 • Zapojujeme partnery do naší práce a získáváme podporovatele z hospodářské, vědecké, vzdělávací, politické, mediální, kulturní a společenské oblasti pro ochranu životního prostředí a přírody.
 • Vlastní instituce environmentální výchovy jsou zároveň centry setkávání a vzdělávání.
 • Neustále prohlubujeme a rozšiřujeme mezinárodní spolupráci - zejména s našimi bezprostředními sousedy.