Lanu - Normale Ansicht

Směrnice

Prostředky do Fondu na ochranu přírody plynou zejména z finančních náhrad ekologické újmy podle § 10 odst. 4 saského zákona o ochraně přírody (SächsNatSchG). Tyto poplatky, vznikající většinou v souvislosti se stavebními zásahy do přírody a krajiny, jsou využívány pro projekty ochrany přírody a péče o krajinu, a to pokud možno s úzkým prostorovým vztahem k místu zásahu. Patří sem např. plány na sanaci a renaturaci vodních toků, zhodnocení chráněných biotopů a vzhledu krajiny výsadbou, na ochranu ohrožených druhů, sanaci a zachování přírodních památek a péči o ně a mnohé jiné. Kromě toho je Fond na ochranu přírody financován rovněž z tzv. ostatních prostředků, např. z darů, výnosů z úroků, pokut nebo příspěvků třetích osob, z nichž mohou být vedle výše uvedených projektů iniciovány a podporovány rovněž výzkum a modelové průzkumy, osvěta, vzdělávání a další vzdělávání, vědecké a jiné všeobecně zajímavé výzkumy a publikace.

Směrnice Fondu na ochranu přírody upravuje mj. těžiště podpory v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. Konkrétně jsou to:

  • Péče o biotopy a krajinu. Sem patří zejména plány na zachování a ochranu biotopů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a regionálně typických prvků utvářejících strukturu krajiny.
  • Zajištění, vývoj a vytváření biotopů a společenstva biotopu. Zde se jedná jak o opatření pro zlepšení a obnovu stávajících biotopů typických pro krajinu, tak i o jejich vytváření se zřetelem na zajištění nebo vývoj společenstva biotopu.
  • Ochrana druhů. Podporovány jsou především plány v rámci implementace programů na ochranu druhů a projekty na ochranu druhů pro zachování, zajištění nebo obnovu populací a životních prostor ohrožených rostlin a živočichů.
  • Zajištění ploch. Pokud by v jednotlivých případech realizace plánu závisela na dostupnosti potřebných ploch a nadace sama by o ně neměla zájem, je zde možnost podpory jejich nákupu nebo jiného občanskoprávního zajištění jako integrální součásti celého projektu v přiměřeném rozsahu.

Tatjana Röther

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 61
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt

Do pobrania

Förderrichtlinie

PDF (56.3KB)