Lanu - Normale Ansicht

Bockwitz / Krajina po těžbě uhlí

Působnost projektuZemský okres Lipsko
Získáníprosinec 2001
Rozloha475,09 ha
Status
přírodní rezervace (PR)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
Péče o lokalituEkologická stanice Borna-Birkenhain e.V.

Ochranářský význam:

Po ukončení povrchové těžby bylo území nařízením ponecháno přirozené sukcesi. Tím byly vytvořeny podmínky pro vznik různých typů biotopů, v nichž se vyskytuje mnoho druhů živočichů a rostlin. V oblasti, která je charakteristická různými sukcesními stadii, rostou takové druhy rostlin, jako je pupava obecná, kruštík bahenní, bělolist nejmenší a hvozdík svazčitý. Díky propojení biotopů se Bockwitz vyznačuje cca 180 druhy ptactva, mezi nimiž jsou břehule říční, orlovec říční, bukač velký, bělořit šedý, ostříž lesní, kukačka obecná, moták pochop, strnad obecný, rákosník velký, jeřáb popelavý a krátce také volavka červená.Kromě toho se zde každým rokem na podzim naskýtá velkolepá přírodní podívaná, když severské divoké husy hledají dočasné útočiště před tím, než pokračují dále na jih.

 

Zhruba jednu třetinu plochy v současné době tvoří vodní toky. K nim náležející malé vodní toky, tůně a vlhké louky vytvářejí nový biotop pro blatnici skvrnitou, rosničku zelenou a čolka velkého.

 

Vedle jezer a luk disponuje plocha podílem lesů z 15 - 20leté lesní výsadby. Vzhledem k sesuvům, závalům a erozím je dnes půda v Bockwitzu z velké části velmi chudá na živiny, resp. humus, takže se v ní příliš nedaří půdním biologickým aktivitám. V důsledku kontinuálního přirozeného regresivního vývoje a nového osídlování dochází k regeneraci půdy.

 

S ohledem na zvláštní struktury krajiny je území z pověření Lužické a středoněmecké báňské správní společnosti mbH (LMBV) vědecky zkoumáno několika výzkumnými ústavy.

 

Jako jedna z největších PR Saska, registrovaná jako území FFH a SPA, má lokalita zvláštní ochranný status evropského významu. Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

Zachování a vývoj:

PR „Bockwitzer See“ má rozsáhlou síť stezek, která byla zatím částečně zpřístupněna turistické a cyklistické veřejnosti. Ekologická stanice Borna-Birkenhain pravidelně nabízí komentované exkurze.

 

Na základě doporučení plánu managementu je dnes velká část ploch v souladu s novelou právního ustanovení spásána divokými koňmi (koniky) za účelem zachování otevřené krajiny. Kontrolované, extenzivní a celoroční spásání umožní zachování a další vývoj stávajících druhů a biotopů. Vznikne polootevřená krajina s ostrůvky kosodřeviny.

 

Protože divocí koně - s několika málo výjimkami - nejsou přikrmováni ani během vegetačně chudých ročních období mezi listopadem a březnem, živí se v této době méně chutnými částmi rostlin. Dochází tak k účinnému potlačování dřevin, což umožňuje zachovat polootevřený charakter krajiny.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt