Lanu - Normale Ansicht

Schkeuditz / Louky u řeky Elster (Halštrov)

Působnost projektuZemský okres Severní Sasko
Získáníříjen 2002
Rozloha13,61 ha
Status
přírodní rezervace (PR)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
chráněná krajinná oblast (CHKO)chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
Péče o lokalituNABU Zemský svaz Sasko e.V.

Ochranářský význam:

Rozsáhlým částem území dominují louky. Ve vyšších polohách se nacházejí ovsíkové louky. Pro kotliny ovlivňované podzemní vodou jsou typické vlhké louky, které v hlubokých údolích střídají i vegetace vysokých ostřic a mokřadní tráva. Na četných malých vodních tocích jsou zóny zanesené naplaveninami, jejichž charakteristickým porostem jsou rákosiny a vrbové křoviny.

 

Zvláště důležitá je druhová bohatost ovsíkových a vlhkých luk, které jsou v Sasku považovány za kriticky ohrožené a podle směrnice FFH jsou „lokalitami významnými pro Společenství“. Lokality tedy mají zvláštní ochranný status evropského významu.

 

Na loukách bylo dosud prokázáno asi 120 druhů rostlin, mezi nimiž jsou i kriticky ohrožené svízel severní, oman vrbolistý, srpice barvířská a čestec dlouholistý. Vodní toky slouží jako místo tření obojživelníků. Za zmínku stojí početná populace rosničky zelené. Celkem zde bylo prokázáno více než 40 druhů hnízdících ptáků, například slípka zelenonohá, moták pochop, moudivláček lužní a cvrčilka zelená.

 

Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

V zájmu zachování jsou louky sečeny jednou až dvakrát ročně. Problém přitom představuje stoupající hladina podzemní vody, která způsobuje vzrůstající podmáčení luk a pastvin.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt