Lanu - Normale Ansicht

Weissbach / Biotopní louka

Působnost projektuZemský okres Krušné hory
Získáníbřezen 2005
Rozloha8,33 ha
Status
chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
Péče o lokalituSvaz péče o krajinu Zschopau/Flöhatal e.V. (LPV)

Ochranářský význam:

Lokalita se nachází v bývalém povodí, byla zahrnuta do Saského mapování biotopů a sousedí s přírodní památkou (PP) „Tiefer Teich“. PP „Tiefer Teich“ je významným biotopem pro vysokorostoucí bylinnou vegetaci, rákosiny a vegetaci vysokých ostřic, který doplňuje podmáčená louka s vrbovými křovinami a je ve vlastnictví NABU. Koupí biotopní louky Fondem na ochranu přírody LaNU se i tato PP stala předmětem ochrany.

 

V rámci biotopní louky najdeme ovocný sad na sečené louce, svažitou část s chudou a suchou půdou, sečenou louku mírně zásobenou živinami a vysokorostoucí bylinnou vegetaci s některými fragmenty podmáčené louky. Patří sem i zalesněná plocha o rozloze cca 1,5 ha. Louka je z velké části lemovaná víceřadou houštinou.

 

Jelikož je terén celkem dobře strukturovaný, na sečených loukách se vyvinula druhově bohatá společenstva. Značné množství druhů (např. ovsík vyvýšený, svízel povázka, zvonek rozkladitý, škarda dvouletá a smilka tuhá) je chráněno, jinak by je mohlo poškodit intenzivní zemědělské využívání sousedních pozemků.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Byla uzavřena dohoda o péči se Svazem péče o krajinu Zschopau/Flöhatal e.V.

 

V rámci kompenzačních opatření za výstavbu blízkého supermarketu bylo ve stávajícím ovocném sadu nově vysazeno 20 kusů ovocných dřevin. Udržuje se i stávající, ochranářsky cenná houština.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt