Lanu - Normale Ansicht

Wellaune / Bažina

Působnost projektuZemský okres Severní Sasko
Získánísrpen 2005
Rozloha19,44 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
přírodní památka (PP)
Péče o lokalitumístní zemědělský podnik
místní pečovatelé / soukromé osoby

Ochranářský význam:

Lokalita se vyznačuje vzácně se vyskytujícími strukturami krajiny. Je registrována jako území FFH, a má proto zvláštní ochranný status evropského významu.

 

Síť rybníků slouží jako biotop a místo tření různých druhů obojživelníků. Využívají ji mezi jinými ropucha obecná, krátkonohá, zelená a blatnice skvrnitá, ale i rosnička zelená a skokan krátkonohý. Lze předpokládat i možný výskyt kuňky obecné a čolka velkého.

Tato vlhká a podmáčená lokalita je zvláště cenná díky bažinatému a lužnímu lesu, přírodě blízkým tekoucím vodám a různým pramenným oblastem. Potenciálními obyvateli biotopu jsou bobři evropští, vydry říční, labutě, kachny, chřástalové a kulíci říční. Důležité jsou zejména možnosti odpočinku a přezimování pro vodní a bahenní ptáky a význam lokality jako zdroje potravy a loviště pro avifaunu (ptactvo).

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Vzhledem k povodním v roce 2002 a riziku opětovných záplav zřizuje Zemská správa přehrad Svobodného státu Sasko řízený poldr, který zahrne oblast o celkové ploše 1.436 ha a pojme maximálně 15 mil. m³ vody.

 

Cílem je rozdělit odtok a v případě velkých povodňových událostí udržet nízkou hladinu vody v Muldě a v poldru.

 

Realizace protipovodňových opatření se přitom týká i oblasti Wellaune. Měla by zde být vybudována protipovodňová stěna v délce 815 m.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt