Die Zukunft der Flussbewirtschaftung im Einzugsgebiet der Elbe im Grenzgebiet der ČR und BRD Budoucnost managementu toků povodí Labe v pohraničním regionu ČR a SRN (GX20201005+06-15)

Fachgespräch zur Gewässerbewirtschaftung im Spiegel des aktuellen Wissensstandes

Seminář o správě vodních toků v zrcadle současných poznatků


Wasserläufe sind wichtige Landschaftselemente, die seit Jahrhunderten von Menschen genutzt werden. Langfristige anthropogene Belastungen haben aber auch zur langfristigen Degradation vieler Funktionen der Flusslandschaft geführt. Die Unhaltbarkeit solcher Maßnahmen angesichts des globalen Klimawandels und die akute Notwendigkeit, die regulierenden Funktionen der Flusslandschaft wiederherzustellen, führen zur Notwendigkeit, Ansätze zu koordinieren und Informationen über bewährte Verfahren auszutauschen. Das zentrale Instrument ist die Beteiligung aller Betroffenen und eine offene Diskussion über die Zukunft unserer Flüsse.


Vodní toky představují významné krajinné prvky, které jsou po staletí využívány člověkem. Dlouhodobý antropogenní tlak vedl k dlouhodobé degradaci řady funkcí říční krajiny. Neudržitelnost takového počínání ve světle globální změny klimatu a akutní potřeba obnovy regulačních funkcí říční krajiny vedou k potřebě koordinace přístupů a předávání a sdílení informací o dobré praxi. Klíčovým nástrojem je participace vše zúčastněných a otevřená diskuze o budoucnosti našich řek. V tomto směru považujeme řeku Labe, coby největší naši řeku, za symbol a diskuzi o její nové budoucnosti za příležitost pro generace současné i budoucí.


Unter der Schirmherrschaft der Umweltministerin der Tschechischen Republik, des Oberbürgermeisters von Děčín und Leitern der Nationalparkverwaltungen Böhmische und Sächsische Schweiz


Pod záštitou ministryně životního prostředí České republiky, primátora města Děčína a ředitelů Národních parků České Švýcarsko a Sächsische Schweiz

Zielstellung

Erwarteter Nutzen des Fachgesprächs: Präsentation moderner Trends in der Wasserlaufbewirtschaftung durch bedeutende Spezialisten auf diesem Gebiet aus dem In- und Ausland. Demonstrationen von Problemen und Lösungen direkt im Feld. Reichhaltige Diskussionen während Exkursionen und Vorträgen.


Očekávaný přínos semináře: Prezentace moderních trendů ve správě vodních toků významnými specialisty v oboru, a to domácími i zahraničními. Ukázky problémů a řešení přímo v terénu. Bohatá diskuze během exkurzí a prezentací.

Teilnahmevoraussetzung

Eine Anmeldung bis spätestens 20.09.2022 ist erforderlich.

Teilnehmerentgelt je Tag: 40,- €. Beinhaltet Ausgaben für Imbiss sowie Transport zu und während der Exkursionen.

Zur Anmeldung HIER.


Účast pouze po přihlášení nejpozději do 20.09.2022.

Účastnický poplatek za každý den: 1000,- Kč. Obsahuje výdaje za občerstvení a dopravu v rámci exkurzí.

K přihlášení ZDE:

Hinweise

Weitere Informationen siehe Infoflyer rechts .

Další informace naleznete pod odkazem "Infoflyer" vpravo.

Partner

Datum

05.10.2022 - 06.10.2022

Ort

Nationalparkregion Sächsische Schweiz


Děčín (CZ) und die grenzüberschreitende Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz

Thema

Artenschutz, Wasser, Ökosysteme

Kontakt

Peter Bouška

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt

+49 (0)35022 - 502 52
E-Mail schreiben

Infoflyer
Spenden Sie jetzt! Zum Kontaktformular