Lanu - Normale Ansicht

Treści

Prace doświadczalne w następujących zakresach tematycznych:

  • gleba Środowisko
  • las Środowisko
  • łąka Środowisko
  • zarośla Środowisko
  • wody bieżące Środowisko
  • wody stojące
  • Bezkręgowce w swoich siedliskach
  • Hałas
  • Papier

Odkrywanie i badanie przyrody i środowiska oznacza ciągłą wędrówkę po lasach, łąkach, nad jeziorami i rzekami, w ogrodach szkolnych lub w mieście. Na każdym obszarze otwierają się przed uczniami i nauczycielami wyjątkowe możliwości odkrywania i eksperymentowania.

Podczas analizy gleby możemy poznać jej skład, właściwości chemiczne i fizyczne oraz istniejące w niej życie.

Z kolei w ramach programu „Wody” poznajemy organizmy żyjące w jeziorach, stawach lub strumieniach, a także ekologiczne i chemiczne powiązania między wodami stojącymi a bieżącymi. Ponadto oferujemy możliwość skupienia się na problematyce zanieczyszczenia wód. Szczególną uwagę zwracamy przy tym na europejską ramową dyrektywę wodną.

Żywe organizmy, gleba, łańcuchy pokarmowe i warunki klimatyczne łąk odgrywają przy doświadczeniach tam samo dużą rolę, jak odczuwanie wszystkimi zmysłami. Przy bliższym spojrzeniu także w zaroślach można znaleźć ciekawy mikroklimat i biocenozę.

Podczas omawiania tematu hałasu poruszane są inne problemy. Analizom i badaniom towarzyszą odpowiedzi na pytania, udzielane wraz z uczniami, dotyczące każdego z nas i naszego zdrowia: Czym jest hałas? Czy hałas można zmierzyć? Jak hałas wpływa na mnie i moje środowisko? Jak można chronić się przed hałasem?

Szczególnie dla młodych uczniów istnieją możliwości wykazania się kreatywnością i np. samodzielnego wytworzenia papieru. Pracom tym towarzyszy odpowiedź na pytanie, jaki sposób wytwarzania papieru jest szczególnie przyjazny lub szczególnie obciążający dla środowiska.