Lanu - Normale Ansicht

Dyrektywy

Na konto Funduszu Ochrony Środowiska wpływają przede wszystkim środki z opłat za ingerencję w krajobraz wynikających z prawa ochrony przyrody w myśl § 10 ust. 4 Saskiej Ustawy o Ochronie Przyrody (SächsNatSchG). Opłaty te, powstające zazwyczaj w wyniku ingerencji budowlanych w przyrodę i krajobraz, są przeznaczane na projekty ochrony środowiska i krajobrazu realizowane w jak najbliższej odległości od miejsca, w którym nastąpiła ingerencja. Do projektów tych należą np. uzdrowienie i renaturyzacja wód, umocnienie chronionych biotopów i krajobrazu przez sadzenie roślin, ochrona zagrożonych gatunków, uzdrowienie, pielęgnacja i utrzymanie pomników przyrody itp. Fundusz Ochrony Środowiska finansowany jest też z tzw. innych środków, jak np. darowizn, dochodów z odsetek, kar pieniężnych lub dotacji ze strony osób trzecich, z których mogą być inicjowane, wspierane i realizowane, oprócz wymienionych wcześniej projektów, badania naukowe i modelowe, kampanie informacyjne, programy edukacyjne i dokształcające, a także inne badania i publikacje.

Wytyczne dotyczące wsparcia Funduszu Ochrony Środowiska regulują m.in. priorytety w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. Są to w szczególności:

 • Ochrona biotopów i krajobrazu. Obejmuje ona przede wszystkim projekty utrzymania i zabezpieczenia środowisk zwierząt żyjących na wolności i występujących tam roślin, a także elementów typowej dla regionu struktury krajobrazu
 • Zabezpieczenie, rozwój i kształtowanie biotopów oraz łączenie biotopów Chodzi tu zarówno o podejmowanie kroków służących poprawie i przywróceniu istniejących biotopów typowych dla krajobrazu, jak i ich tworzenie na nowo w kontekście zabezpieczenia lub rozwoju połączonych biotopów.
 • Ochrona gatunków. Wsparcia wymagają przede wszystkim projekty wdrażania programów ochrony gatunków oraz projekty zachowania, zabezpieczenia lub przywrócenia zasobów i biotopów zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.
 • Zabezpieczenie gruntu. Jeśli w odosobnionym przypadku realizacja projektu zależy od dostępności przeznaczonych do tego gruntów, a nabycie gruntu nie leży we własnym interesie Fundacji, możliwa jest pomoc w nabyciu lub inne cywilnoprawne zabezpieczenie, w odpowiednim zakresie, jako integralna część całego projektu.

  Tatjana Röther

  Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
  Riesaer Straße 7
  01129 Dresden

  +49 (0)351 - 81 41 67 61
  +49 (0)351 - 81 41 67 75
  E-Mail-Kontakt

  Do pobrania

  Förderrichtlinie

  PDF (56.3KB)