Lanu - Normale Ansicht

Zabelitz / Las nad rzeką Röder

Obszar projektuPowiat Meißen
ZakupCzerwiec 2005  
Powierzchnia

3,51 ha

Status   Obszar ochrony przyrody (OOP)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Habitat flory i fauny (HFF)
Ochrona biotopu (§26 SächsNatSchG)

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Większe, spójne, naturalne lasy nadrzeczne należą dziś do najrzadziej występujących biotopów w Europie. Tereny leżące na północnym krańcu obszaru ochrony przyrody „Röderauwald Zabeltitz” to lasy położone na bagnach, ew. lasy olchowo-jesionowe nizinnych rozlewisk z dodatkiem silnie zagrożonych lasów łęgowych zdominowanych przez olszę czarną.

Tereny położone na południe od tego obszaru stanowią część lasu złożonego z przytulii, dębów i grabów, z dużą liczbą dębów szypułkowych, jesionów wyniosłych i nieco mniejszą liczbą wiązów szypułkowych. Obszary mogą stanowić habitat pokarmowy lub przejście dla bobrów i wydr.

 

Poza tym zalegające na tym terenie drzewostany złożone z drewna twardego i drzew z lasu łęgowego nie są wykorzystywane w leśnictwie od ok. 1950 roku.

 

Tereny położone na zachodzie obszaru chronionego znajdują się bezpośrednio nad brzegiem rzeki Kleine Röder. W tym miejscu wysiaduje jaja ściśle chroniony, płochliwy bocian czarny. Dolny obszar rzeki to prawdziwy skarbiec dla ornitologów: Oprócz rybołowa zwyczajnego i trzmielojada zwyczajnego można zaobserwować tu wszystkie sześć gatunków dzięcioła występujących w Saksonii.

 

Ponieważ tereny te są sklasyfikowane jako habitat flory i fauny, podlegają specjalnej ochronie rangi europejskiej. Poprzez zakup terenów Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałe utrzymanie i rozwój pod kątem ochrony środowiska.

 

Utrzymanie i rozwój:

W sprawie opieki nad terenami podpisano umowę z przedsiębiorstwem państwowym Sachsenforst.

N. N.

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt